Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Nasz Manifest
 
Sobota, 10 kwietnia 1993
RELIGIA I WIARA NIE SĄ DROGĄ DO PRAWDY
Religia jako ucieleśnienie wstecznego związku ku bogu czy stwórcy równa się stagnacji, barierze postępu, restrykcji i ograniczeniu i lgnącemu przywiązaniu do przepisanych praktyk myślenia i fałszywych filozofii, ideologii, doktryn i innych nauk kościoła i wyznania. Dogmaty religii kultowych i sekt religijnych odrzucają i odmawiają człowiekowi jego wrodzonego prawa do poszukiwania i sondowania Twórczych zasad i uniwersalnych powiązań przez jego własne żmudne procesy myślenia. Jest tylko jedna droga do poznania prawdy: Każdy kto życzy sobie wejść na dostępną jedynie dla człowieka i ewolucyjną ścieżkę musi uważnie rozważać wszystko co kiedykolwiek czyta, słyszy, czy doświadcza. Te rozmyślania muszą być staranne i szczere, z wymaganą zdrową zdolnością do krytyki, oraz racjonalności i rozumowania. Czyniąc tak osoba osiąga jasność prawdziwego kontekstu, co z kolei umożliwia jej uzyskanie koniecznej wiedzy własnymi wysiłkami.
Tak więc my, członkowie Wolnej Wspólnoty Zainteresowań Naukami Pogranicza i Duchowymi, oraz Studiami Ufologicznymi nie jesteśmy ślepo wierzącymi jednostkami, które są wierne jakimś niejasnym zapatrywaniom. Jesteśmy natomiast istotami ludzkimi poszukującymi Prawdy.
NIE CZCIMY BOGÓW I IDOLI
Wolna Wspólnota Zainteresowań nie jest, czy raczej my członkowie nie jesteśmy stroną w żadnych sekciarskich wierzeniach czy religijnych wspólnotach. Tak więc nie umieszczamy nad sobą żadnych świętych, iluminatów, tzw. oświeconych osobistości, pozaziemian, bogów, guru, bałwanów czy prowadzących wizerunków, idoli, czanelerów, mediów, czy jakiś innych domagających się czci bytów czy osobistości, to jest żadnej osobistości która jest idolizowana, do której się modli, którą się czci i wielbi w takiej czy innej formie, czy która domaga się odpowiedzialności przed nią za niektóre działania i czyny.
Sposób myślenia naszych członków jest skierowany wyłącznie w stronę prawdy o kreacyjno-naturalnym porządku Kreacji, jej prawach i wytycznych i wszystkiemu z jej wszechwspaniałego czasu, ku duchowym wskazówkom logiki, mądrości i miłości.
CZYM JEST RELIGIA? CZYM JEST RELEGEON?
By zdefiniować różnicę pomiędzy religią i relegeonem plan duchowy ARAHAT ATHERSATA ujawnił co następuje:
Rozdział IV, Ewolucja, Wersy 75-80
75. Dla ewolucji może być użyty jedynie relegeon – nigdy religia w sposób wdrożony zgodnie z waszymi obecnymi koncepcjami na Ziemi.
76. By doświadczyć ewolucji, prawda, mądrość, mistrzostwo, wiedza, miłość i inne muszą raz jeszcze zostać zebrane i zjednoczone z obecnie istniejących zasad.
77. Jednak format typu religijnego, to jest, wsteczny związek, niszczy relegeon już w jego podstawowej substancji i zapobiega znalezieniu przez niego żyznego gruntu.
78. Sam format relegeonu jest w stanie spowodować głębokie sukcesy – religijne formaty nigdy nie mogą tego dokonać.
79. Z relegeonu wywodzi się efektywna wiedza, która skutkuje dalszą mądrością i wiedzą.
80. To z kolei, zapewnia że na ścieżkę ewolucji można wejść poprzez obie formy.
Relegeon jest czynnikiem prowadzącym z powrotem do Kreatywnej Prawdy, w kierunku Prawdy-Ur i wszechstronnego kreatywnego wzrostu.
Wyrażony w religijnym sensie, przez religię, implikuje wsteczne przywiązanie do boga, względnie twórcy, w ograniczeniach religii,  którym człowiek się podporządkowuje.
CEL FIGU
Ogólnoświatowe rozpowszechnianie prawdy jest celem FIGU. Jest to osiągane z pomocą Billego, wraz z asystą Plejadan i innych form życia nie pochodzących z Ziemi, które znają Prawdę. Przez niewyobrażalnie długi okres, takie formy życia żyją w zgodzie z Prawdą uniwersalną i kryteriami pokojowymi i ich efektami. Dodatkowymi celami FIGU są, poprzez nauczanie o prawdzie pomagać wszystkim ludziom w kształtowaniu ich żyć w harmonii z Kreatywnymi prawami i wytycznymi i udanie wdrożyć prawdę i jej prawa i wytyczne na Ziemi w Kreatywno-uporządkowany i Kreatywno-odpowiedni sposób.
LISTY DO RZĄDU
FIGU jest zobligowane do informowania ludzi na Ziemi o najbardziej palących sprawach z którymi trzeba się zmierzyć, mianowicie o tych dotyczących przeludnienia, tortur, kary śmierci, wraz z innymi problemami które dotykają całą populację globu. W tym celu FIGU zobligowane jest do pisania do rządu każdego państwa na Ziemi tak by powiadomić ich o panującej sytuacji. Podobnie FIGU pisze do każdej organizacji, stowarzyszenia, grupy i cywilnych obywateli, którzy są powiązani z adresowanymi sprawami, czy którzy są w jakiś sposób nimi zaabsorbowani i zainteresowani.
ROZPOWSZEHNIANIE PRAWDY
WYKŁADY
TWORZENIE MATERIAŁU PISEMNEGO
KRUCJATA PRZECIWKO PRZELUDNIENIU

FIGU organizuje wykłady w różnych krajach w celu rozpowszechniania prawdy.

Oczywiście, my członkowie FIGU jesteśmy obecni każdej niedzieli by odpowiedzieć na pytania odwiedzających Centrum w Hinterschmidrüti. Podobnie też z Centrum korespondujemy z zainteresowanymi stronami z różnych krajów.
Broszura FIGU „Głos Ery Wodnika” (Stimme der Wassermannzeit, jedynie po niemiecku) pojawia się kwartalnie. Zajmuje się ona m.in. wyjaśnieniami dotyczącymi nauk duchowych i wieloma różnymi i aktualnymi tematami.
Ogólnie broszury i książki sprzedawane przez FIGU zajmują się naukami duchowymi i kontaktami, które „Billy” Eduard Albert Meier utrzymuje z Pozaziemianami.
Jedną z największych trosk FIGU jest uczynienie świadomymi mieszkańców Ziemi o tym, że większość szkód na Ziemi jest powodowanych wyłącznie przez przeludnienie. Planeta Ziemia nie powinna mieć populacji większej niż 529 milionów. Lecz teraz, obecnie (1993), planeta jest zamieszkiwana przez w przybliżeniu 5,5 miliarda istot ludzkich. Ta sytuacja doprowadziła do serii złych efektów, które mogą zostać naprawione jedynie gdy naturalny górny limit 529 milionów mieszkańców zostanie ponownie ustanowiony.
WYSIŁKI W CELU ZACHOWANIA PLANETY
W celu zachowania planety Ziemia, FIGU stale wznawia ogólnoświatowe kampanie informacyjne do zwalczenia tych przeważających złych czynników. Ponadto wraz z wieloma innymi pomocnikami w zadaniu, każdy członek FIGU wnosi swój wkład przez uczestniczenie w regularnie odbywanych medytacjach dla pokoju.
ZACHOWANIE I UTRZYMANIE CENTRUM
W Centrum Semjase-Silver-Star i wszystkich jego obiektach, nauczane są i nabywane jest wiedza o Kreatywnych prawach i wytycznych w połączeniu z naukami duchowymi. Z tych powodów jednostki z całego świata tłumnie przybywają do Centrum, by pracować, by się uczyć, komunikować z osobami o podobnych umysłach i by odnaleźć pokój i rekreację w naturze. Zachowanie i utrzymanie Centrum jednakże osiągane są przez wysiłek każdego. Praca jest wykonywana ochotniczo i dodatkowo do zawodu wykonywanego przez każdego stowarzyszonego (i nie stowarzyszonego).
STATUS MIĘDZYNARODOWY
MISJA
WALKA PRZECIWKO FAŁSZYWYM NAUKOM, KŁAMSTWOM I WSZELKIM INNYM NIEPRAWDOM
INFORMOWAĆ LECZ NIE NAWRACAĆ

FIGU jest wspólnotą której członkowie mogą pochodzić z jakiegokolwiek kraju na świecie. Podobnie, wspólnoty FIGU mogą być zakładane i organizowane w jakimkolwiek kraju na Ziemi, tak długo jak te organizacje pozostają w normach patronatu i wskazówek kwatery głównej FIGU w Szwajcarii i praw narodowych każdego z krajów.

FIGU nie ogranicza swych czynności do specyficznych krajów czy kontynentów; faktycznie jego członkowie są już aktywni międzynarodowo.
Nasza misja w FIGU koncentruje się na światowym rozpowszechnianiu prawdy i nauk o duchu (nauk duchowych). Naszym zadaniem jest ułatwianie w każdy sposób wyłaniania się Prawdy.
Walka o prawdę jest walką przeciwko kłamstwom, nieprawdom i fałszywym naukom i bitwa musi przebiegać przy użyciu wszystkich wyobrażalnych środków informacji i instrukcji. FIGU dostarcza informacji o wszelkich fasetach prawdy, jednak przyznaje każdej jednostce prawo do swej własnej opinii.
Nie będąc nawracającymi, ani gromadzącymi „naśladowców i wyznawców”, my FIGU funkcjonujemy wyłącznie w ramach informowania, instruowania i konsultacji. Oczywiście, w tym samym czasie pracujemy według zasad ujawniania i wyjaśniania prawdy i jej udostępniania, czy to świeckiej, czy naturalnej, Kreatywnej, duchowej czy świadomościowej natury.
JAKIE SĄ DOTĄD NASZE OSIĄGNIĘCIA?
Najważniejsze aspekty praw i wytycznych Kreacji, zasad i wskazówek są wyłożone w odpowiednich, duchowo oświecających publikacjach domu wydawniczego FIGU Wassermannzeit. Poprzez nie, ludzie z całego świata są świadomi teraz nauk FIGU i z kolei, także istnienia FIGU. Międzynarodowi czytelnicy studiują duchowe nauki i usiłują przełożyć teksty z niemieckiego na swe poszczególne języki w imieniu FIGU. Poprzez te czynności zapoczątkowujemy na tej planecie stopniowy proces ponownych przemyśleń. Decydującym podstawowym językiem pozostaje NIEMIECKI, gdyż duchowe nauki w ich całości mają kod w tym języku, tak jak i wiele innych publikacji FIGU.
CZYM JEST FIGU
FIGU, Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und Ufologiestudien (FIGU), czy po polsku „Wolna Wspólnota Zainteresowań Naukami Pogranicza i Duchowymi oraz Studiami Ufologicznymi” jest wspólnotą jednostek o podobnych umysłach, żyjących w wielu różnych krajach, o różnych rasach i narodowościach, szukających prawdy i próbujących wyregulować swe myśli, uczucia i działania zgodnie z naturalnymi i Kreacyjnymi wskazówkami. Dołączyliśmy do wspólnoty z własnej, dobrowolnej inicjatywy, by wypełnić zobowiązania i zadania jako równi i by osiągnąć postępującą wiedzę i mądrość poprzez żmudny trud.
JAKI JEST CEL WSPÓLNOTY?
Wraz z werbalnym i pisemnym rozpowszechnianiem ludzkim formom życia nauk duchowych, całkowicie prawdziwych w prawdziwej formie i jej ustnych i pisemnych objaśnień, FIGU propaguje dodatkowe cele, tj. m.in. walkę przeciwko przeludnieniu, karze śmierci, torturom i niszczeniu środowiska. Innym celem FIGU jest spełnienie osobistej wolności ludzkiej formy życia jako jednostki i jako MY-formy życia w materialnym i duchowym królestwie.
FORMAT ORGANIZACYJNY I FINANSOWY
FIGU jest organizacją nie dochodową, ustanowioną w zgodzie z prawami dotyczącymi tworzenia stowarzyszeń, artykuł 60 ff. szwajcarskich ustaw (na gruncie międzynarodowym FIGU jest organizowane zgodnie z prawem regionalnym panującym w każdym kraju). Główne wsparcie finansowe pochodzi z dobrowolnych składek członków i nie-członków, oraz ze sprzedaży publikacji, zdjęć i in. Nasi członkowie nie otrzymują ani pensji, ani zwrotów swoich wydatków; faktycznie każdy członek opłaca swoją własną część wydatków ponoszonych przez FIGU.
CZŁONKOWSTWO
Członkowstwo w grupie pasywnej jest otwarte dla każdego powyżej 18 roku życia, kto jest chętny do uczenia się Kreatywno-naturalnych praw i wytycznych i życia według nich. Każdy poniżej 18 roku życia będzie zaakceptowany jedynie za zgodą rodzica lub opiekuna. Osobom poniżej 18 roku życia publikacje będą sprzedawane jedynie w przypadku zgody rodzica bądź opiekuna.
Członkowsko w Ścisłej Grupie (Ścisłej Grupie 49, bądź w Drugorzędnej Ścisłej Grupie) wymaga dozgonnej chęci akceptacji mnóstwa zobowiązań i zadań. Dodatkowymi wymaganiami są: pisemny dowód nie przynależenia do żadnej religii, osobiste referencje i ujawnienie kronik policyjnych i agencji gromadzących dane. (Każdy poniżej 18 roku życia chcący przyłączyć się do Ścisłej Grupy zostanie zaakceptowany jedyne w przypadku zgody rodzica lub opiekuna.)
CO ODRÓŻNIA NAS OD RELIGII CZY OD SEKTY?
Bez wyjątku, wszystkie religie, sekty i ideologie i in., oparte są na założeniach i wierzeniach diametralnie odmiennych do pełnych prawdy duchowych nauk przedstawianych ziemskim ludziom przez FIGU przez ‘Billy’ego’ Eduarda Alberta Meiera, pozaziemskie ludzkie rasy i byty z wyższych i nawet najwyższych planów duchowych. Te nauki oparte są na rzeczywistych faktach, prawdzie, logice i mądrości. FIGU oferuje każdemu sposobność, by ostatecznie pójść w kierunku poznania i rzeczywistości. Po wiekach, a nawet mileniach duchowej stagnacji, osoba może osiągnąć wewnętrzną i zewnętrzną wolność i podjąć zobowiązanie osiągnięcia osobistej duchowej ewolucji.
‘BILLY MEIER’
Funkcją ‘Billego’ Eduarda Alberta Meiera jest działanie jako łącznik pomiędzy Plejadanami z planety ERRA i jej konfederacji i ludzkimi istotami na Ziemi. Jego fizyczne kontakty ‘oko w oko’ i telepatyczne z obcymi będą trwały do końca jego życia. Przekazuje nam ważne przesłania, instrukcje i ostrzeżenia Pozaziemian; a także jest autorem cennych tekstów o prawach Kreacyjnych, wytycznych i innych mających związek z tematem informacji.
CZY ‘BILLY’ JEST PROROKIEM?
Pozaziemianie wyznaczyli ‘Billego’ Eduarda Alberta Meiera na Proroka Nowej Ery. Nie znaczy to jednakże, że jest osobą o specjalnym autorytecie. Jest raczej istotą ludzką jak każda inna, lecz posiada wyjątkowe zdolności i ogromną wiedzę dotyczącą spraw duchowych i odpowiadającą temu mądrość. Przez swe kontakty i własną przenikliwość jest w stanie głosić prawdziwe nauki, przesłania i instrukcje, pokazujące drogę w przyszłość.
PLEJADANIE Z PLANETY ERRA
Pozaziemscy przyjaciele ‘Billego’ z planety ERRA nie są anielskimi, nadprzyrodzonymi istotami, lecz ludźmi z krwi i kości. Są jednakże zdecydowanie bardziej zaawansowani ewolucyjnie od istot ludzkich na Ziemi. Główny cel Plejadan, przez wzgląd na który działają na Ziemi, ciąży wyraźnie w stronę wzrostu ducha i świadomości ziemskiego człowieka. Chcą wprowadzić ziemskie istoty z powrotem na właściwą ścieżkę Prawdy, z której zboczyli oni dawno temu i przedstawić im starożytne wglądy, Twórcze prawa i wytyczne, wraz z uniwersalnie ważnymi wytycznymi formującymi właściwy styl życia.
UFOLOGIA JAKO PUNKT WIDZENIA
Przeciwnie niż inne grupy UFO , które zajmują się wyłącznie zjawiskiem UFO, kontekst duchowości i świadomościowy jest znacznie ważniejszy dla FIGU od wszystkich aspektów ufologicznych zebranych razem. Lecz jednak FIGU nie chce ignorować ufologii, szczególnie wtedy gdy ma zdecydowanie najobszerniejsze i najlepsze materialne dowody jakie kiedykolwiek istniały. FIGU przedkłada te dowody kiedy tylko jest dowód niezbędnego zainteresowania.
DOBROWOLNE SPEŁNIANE WŁASNEGO OBOWIĄZKU
OCHOTNICZA WSPÓŁPRACA I CZŁONKOWSTWO
LOJALNOŚĆ I WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW
WOLNOŚĆ PODEJMOWANIA DECYZJI

FIGU zwie siebie Wolną Wspólnotą Zainteresowań, co oznacza że każdy z nas członków poddaje się dobrowolnie i zgodnie z własną wolną decyzją uregulowanemu porządkowi wspólnoty. To ochotnicze członkowstwo i dobrowolne uczestnictwo jest rezultatem nabytego poznania dotyczącego wbudowanych obowiązków będących częścią każdego życia. Jednostka dobrowolnie zaczyna wypełniać ten obowiązek jak tylko jego ranga zostaje w pełni rozpoznana i pojęta. Jak tylko jednostka podejmuje decyzję by stosować się do rozpoznanych obowiązków, będąc zatem w pełnej wolności myśli i uczuć i bez zewnętrznej czy wewnętrznej presji, wypełnianie obowiązku przez tą osobę staje się wtedy częścią jej życia; jako partner któremu pozostaje się lojalnym.

PRZYGOTOWANI DO ODPOWIEDZI I OMAWIANIA PYTAŃ
Członkowie FIGU przygotowani są do odpowiedzi i ustosunkowywania się do czyichkolwiek pytań (czy to przez broszury, książki, filmy czy osobiście) dotyczących życia, Kreacji, ducha, istnienia i jestestwa. Pytań o to skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy, o cel życia itd., itd.
Naszym celem jest zapewnienie każdemu najlepszych, najbardziej wyczerpujących i prawdziwych odpowiedzi na swoje pytania, tak by czyjaś ewolucja postępowała, a naturalne pragnienie wiedzy zostało zaspokojone.
MY TAKŻE JESTEŚMY TYLKO LUDŹMI
Przychodzący z zewnątrz często mają błędne przekonanie bądź oczekiwania, że my członkowie FIGU żyjemy zgodnie z każdym jednym Kreacyjnym prawem i przykazaniem. Założenie takie jest tak niepoprawne, jak wiara w to że jesteśmy prawie „doskonali”. Jesteśmy całkiem zwyczajnymi ludźmi, tak jak wszyscy inni. Mimo że usiłujemy żyć według Kreacyjnych praw i dyrektyw, nie jesteśmy wstanie ominąć naturalnego biegu ewolucji. Z tego powodu powinno być absolutnie jasnym, że mamy te same wady i słabości jakie są włączone w osobistą ewolucję każdej jednostki.
OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Przez całe życie wszyscy ludzie muszą uczyć się akceptowania odpowiedzialności za samych siebie; za każdy czyn i myśl. Muszą ponosić odpowiedzialność za siebie wraz z odpowiedzialnością za całą różnorodność form życia, faunę, florę i wszystkie formy Kreacyjne. Nie istnieje nic w całym wszechświecie, za co każdy poszczególny człowiek nie jest osobiście odpowiedzialny, włączając w to konsekwencje i efekty każdej myśli i każdego czynu danej osoby. W ten sposób my z FIGU rozumujemy, uczymy się, nauczamy i działamy. Ponoszenie odpowiedzialności za siebie znaczy życie zgodnie z wymaganiami życia i utrzymywanie go zawsze w zgodzie z Kreacyjno-naturalnym porządkiem i ludzkością.
OSOBISTA WOLNOŚĆ
Literatura FIGU służy jako wskazówka dla każdego. Jednak każda osoba ma prawo do osobistej wolności decydowania czy tak, czy nie, oraz w jaki sposób życzy sobie ona użyć tej osobistej wolności i nauk duchowych na ścieżce przez życie.
PRYWATNOŚĆ

Członkowie FIGU nie wtrącają się w osobiste życie innych członków, czy przychodzących z zewnątrz, ani nakładają stylu zachowania na nikogo. W dziedzinie spraw osobistych nasi członkowie mają wolność zachowywania się jak chcą, tj. bez nacisku czy presji ze strony FIGU jak myśleć czy działać.
NIE WTRĄCAMY SIĘ W WYCHOWYWANIE DZIECI
Wychowywanie dzieci to zadanie rodziców bądź opiekunów i z tego powodu literatura FIGU nie jest rozpowszechniana dla niepełnoletnich. Tylko wtedy, gdy dostarczony jest dowód, że ich opiekunowie/rodzice zgadzają się na to, czy kiedy osiągają 18 rok życia, dopiero wtedy młodzi ludzie mogą otrzymać pisemny materiał FIGU. Młodzież poniżej 18 roku życia może otrzymywać teksty FIGU i dołączyć do FIGU (zgodnie ze statutem), pod warunkiem przedłożenia zgody rodzica lub opiekuna.
CZEGO UCZĄ SIĘ CZŁONKOWIE W FIGU I CZEGO NAUCZAJĄ
Członkowie FIGU uczą się sami i uczą innych życia zgodnie z Kreatywno – naturalnymi prawami i wytycznymi, które są widzialne i rozpoznawalne w materialnym królestwie życia i w prawach natury. Uczymy się i nauczamy poprzez duchowe nauki, poznawania, rozumienia i kochania Prawdy wszystkich istniejących rzeczy u ich źródła. Uczymy się wytwarzania w sobie miłości uniwersalnej i szacunku do wszystkiego co istnieje i każdego materialnego gatunku form życia. Uczymy się także życia w solidarności i wewnątrz społeczności.
Uczymy się i nauczamy fundamentalnej Prawdy wiedzy, miłości, logiki i mądrości zgodnie z prawami i wytycznymi Kreacji. Nauczamy tylko tego czego staliśmy się świadomi i czego sami doświadczyliśmy jako prawdy i wiedzy. Tym samym polegamy na tych rzeczach, które jest w stanie rozpoznać człowiek jako prawa i wytyczne poprzez MYŚL I POSZUKIWANIE.

JASNOŚĆ I WIEDZA WYMAGAJĄ WIELE PRACY
ŁAKNIENIE I MIŁOŚĆ PRAWDY, LOGIKI I MIŁOŚCI
CO NAS POŁĄCZYŁO I STALE NAS ŁĄCZY

Jest naszym pragnieniem i celem ukształtowanie naszego życia tak, by było bliskie, tak jak to możliwe, Kreacyjno-naturalnym prawom i wytycznym; a zwłaszcza sukces w tym. I to są te cele, które połączyły nas razem jako wspólnotę.
Wspólnota FIGU jest strażnikiem Prawdy, a zadaniem FIGU jest rozpowszechnianie prawdziwych duchowych nauk, miłości i logiki pomiędzy ludźmi, w pouczający i dobrze informujący sposób. Dzięki czynieniu tego rodzaj ludzki będzie miał możliwość wkroczenia w pokojowe i kochające wolność życie w Kreatywnej świadomości.
OM, Kanon 35, Wers 111
IDŹ W ŚWIETLE PRAWDY JAK DZIECKO ŚWIATŁA, GDYŻ JEST ONO PROMIENIUJĄCYM ŚWIATŁEM PEŁNYM MIŁOŚCI, DOBROCI, SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAWDY W WIEDZY. UŻYM MOCY DUCIECHOWYCH W POZYTYWNEJ NEUTRALNOŚCI.
Nauki duchowe FIGU instruują studenta, że neutralna-pozytywność przedstawia pozytywną wartość w każdym wypadku, co jest powodem określenia jej jako „neutralnej-pozytywności”. Siły duchowe są całkowicie neutralno-pozytywne i są zgromadzone jako takie w duchowym królestwie. Można do nich dotrzeć i użyć ich za pomocą materialnej świadomości. Moc ducha jest czystą siłą energetyczną, która może być wykorzystana poprzez studia i wdrażanie „Lekcji Duchowych”, medytacji, wraz z innymi metodami. Spirytualna i świadomościowa moc jednostki rośnie powoli lecz stale. Poprzez zrozumienie i praktykę, człowiek będzie miał pewnego dnia zdolność świadomego zastosowania swych duchowych mocy. To poprzez świadome stosowanie tych czysto energetyczno-Kreacyjnych sił, istota ludzka ma zapewnioną sposobność świadomej ewolucji, to jest świadomego rozwoju.
WDRAŻANIE NAUK DUCHOWYCH JEST RÓWNOZNACZNE ZE STOSOWANIEM SIĘ DO PRAW I WYTYCZNYCH KREACJI
Nauki duchowe FIGU pouczają o stosowaniu się do praw i wytycznych Kreacji. One przynoszą sukces na każdej drodze – w duchowości, w świadomości i psychice, i w królestwie czysto materialnym. Pomagają osobie w rozpoznaniu znaczenia życia i celu, co z kolei, pomaga w przejściu ścieżki życia wśród mniejszych komplikacji, piękniej i radośniej. Nauki duchowe stosowane, są pomocą w codziennym życiu. Ostatecznie przekształcają one studentów w prawdziwie wolne jednostki, posiadające w sobie równowagę i pokój, co ostatecznie prowadzi do mądrości, miłości i pokoju dla całej ludzkości na Ziemi.
POMYŁKI JAKO ŹRÓDŁO NAUKI
Zgodnie z duchowymi naukami i w oparciu o prawo Kreacyjne i wynikający z niego porządek, FIGU naucza, że cały czas trwania życia ludzkiego jest stałym procesem nauki. Więc z zasady, człowiek nie może uniknąć czynienia pomyłek, które często spowodowane są niewiedzą danej osoby o sprawach i sytuacjach w których uczestniczy. Generalnie ludzie stają się rozsądni jedynie wtedy, gdy poczują konsekwencje swoich błędów i zmierzą się z reperkusjami z nich wynikającymi. Czynienie pomyłek i rozpoznawanie ich, jako część neutralnego oszacowania i wyjaśnienia jest korzystne dla danej osoby. Pomyłki odgrywają ważną rolę. Są elementem doświadczenia, z którym muszą nauczyć się żyć ludzie, częścią ich wolności myślenia i działania, z których wyciągają wnioski i zdobywają nowe poznanie. Zatem pomyłki są częścią zasad i praw Kreacji i służą człowiekowi jak źródło nauki podczas jego ewolucyjnego zadania.
SZACUNEK DO KREACJI
FIGU naucza i usiłuje żyć według nauk, które podkreślają, że każda jedna forma życia musi doświadczać szacunku do Kreacji, uniwersalnej świadomości, która z miłością stworzyła wszystko co istnieje, jako gruba i subtelna materia. Szacunek do Kreacji jest podstawową siłą. Jest to fundamentalny czynnik wszelkiego istnienia, poznania i rozwoju logiki, mądrości i miłości. Człowiek musi honorować i szanować wszystko co jest warte szacunku i hołdu.
POTWIERDZAMY RÓWNOŚĆ KAŻDEGO
Nauki i badania FIGU stwierdzają że wszystkie indywidualności są traktowane równo w grupie wewnętrznej i zewnętrznej i w całym zewnętrznym, daleko sięgającym kręgu ludzi na Ziemi. Nikt nie jest traktowany odmiennie z powodu koloru skóry, statusu czy tła społecznego.
We wspólnocie FIGU i na jej peryferiach, nie ma różnic odnoszących się do świeckich tytułów i pozycji, bogactwa czy statusu. Żadna z tych rzeczy nie ma żadnego wpływu na rozwój danej osoby, czy postęp czyjegoś ducha i poziom świadomości. Każdy jest równy biorąc pod uwagę poziomy zrozumienia, wiedzy, logiki, mądrości i miłości, czy jakiekolwiek inne zasady dzieła osiągnięte przez osobę czy wewnątrz wspólnoty. Żadna jednostka nie może żądać ekstra przywilejów, gdyż istnieje uniwersalny duch wspólnoty i równości pomiędzy wszystkimi ludźmi i innymi formami życia. Każdy jest częścią tych samych Kreatywno-naturalnych zasad, praw i dyrektyw; każda osoba ma te same prawa i zobowiązania i ten sam cel jak i inni. Nikt nie jest bardziej wartościowy, bądź też mniej, od osoby obok.

MEDYTACJA
KONTROLOWANIE MYŚLI
INICJACJA
MEDYTACJA GRUPOWA
MEDYTACJA POKOJU

Członkowie FIGU podążają za naukami, które zostały uprzednio przekazane, w ich podstawowej formie, tysiące lat temu; są to lekcje, których „Billy” Eduard Meier naucza i przedstawia w swojej książce „Wprowadzenie Do Medytacji”.

Wszystkie założenia zawierają rozległą i potężną wiedzę, lecz jedynie podporządkowanie się medytacji i trzymanie się jej i jej ścieżek determinuje późniejsze kroki każdego studenta. Stała kontrola myśli przez poszczególnych studentów odgrywa zasadniczą rolę w tym procesie, gdyż nie dopuszcza on rozwoju żadnych emocjonalnych i szkodliwych ekscesów.  Jako część inicjacji, Billy naucza w „Lekcjach Ducha”, że praktykujący student, który żyje według nauk, skonfrontuje się ze swą najgłębszą istnością duchową.
Czyniąc tak, najgłębsza istność, która jest fragmentem Kreacji, jednoczy jednostkę z jej całym otoczeniem. Medytacja grupowa może wzmocnić tą unifikację, a istniejące siły mogą być zamienione i zrównoważone. Medytacja pokoju FIGU – także grupowa medytacja, z w przybliżeniu 3 000 ziemian i 3,5 miliardami pozaziemskich uczestników – wspiera i rozwija wysiłki na rzecz pokoju każdej jednostki i całej ludzkości. Poczucie przynależenia wspólnie do rodzaju ludzkiego całej ludzkości jest nieodzowne dla światowego pokoju; wywodzi się ono wyłącznie z wewnętrznej pogody ducha i uświadomienia, że wszyscy ludzie dążą do wspólnego celu, a inicjatywa każdej jednej osoby jest ważna dla jego osiągnięcia.
JAKI SKUTEK WYWIERA PRAWDA?
Wolność od jakiegokolwiek zniewolenia związanego z doktrynami i fałszywymi naukami, wykorzystywaniem, ograniczeniami i stagnacją ducha i świadomości.
Absolutną pewność, że fragment ducha Twórczego w nas umożliwia nam czynienie czegokolwiek, tak długo jak jesteśmy w stanie wzniecać i użytkować siły w nas samych.
Znajomość naszego przeznaczenia i celu.
Pewność naszej własnej nieśmiertelności i stałych reinkarnacji, dotąd aż zostanie osiągnięta doskonałość formy duchowej.
Świadomość jedności i więzi pomiędzy każdym jednym człowiekiem, życiem zwierzęcym i roślinnym w ich środowisku na przestrzeni całego wszechświata i dalej.
ASPEKTY FINANSOWE
PRZEŁADOWANIE PRACĄ
FIGU SAMO WSZYSTKIEGO NIE MOŻE ZROBIĆ

By zapewnić finansowe utrzymanie Centrum i wypełnienie Misji, wszyscy z nas w FIGU pomagają najlepiej jak umieją i mogą w opłacaniu bieżących wydatków i rachunków miesięcznych.
Jako że nasze główne zadanie w FIGU koncentruje się wokół rozpowszechniania nauk o duchu (nauk duchowych) i rozpowszechniania Prawdy, zależni jesteśmy od inicjatyw ludzi z zewnątrz, oraz tych z Grupy Pasywnej i członków Grupy Drugorzędnej. Ponadto by wypełnić zadania musimy polegać też na finansowych datkach i współpracy. Dodatkowo liczymy na osoby z zewnątrz, że będą wałczyły z nami ramię w ramię; że pomogą nam w ogromnych zadaniach organizowania, a możliwe nawet, że i przemawiania na wykładach; że znajdą odpowiednie lokalizacje dla grup dyskusyjnych, itd. Z powodu horrendalnego przeładowania pracą spowodowanego publikowaniem materiałów pisemnych, koniecznymi obowiązkami w i na zewnątrz Centrum, wykładami i zarabianiem na życie, i wieloma innymi powodami, nie możemy samodzielnie wypełnić globalnego zadania FIGU rozprzestrzeniania Prawdy.
Przynosimy ci nauki o prawdzie Kreacji i jej zawsze ważnych prawach i dyrektywach, lecz ani nie twierdzimy, że wszystko wiemy, ani że nasze nauki wyryte są w kamieniu. Poprzez ewolucje człowieka rośnie całe poznanie, wraz z wiedzą, umiejętnościami, mądrością i miłością. W następstwie będzie postępował i rozszerzał się poziom prawdy i poznania. Nigdy to nie spocznie lecz będzie trwało wiecznie, tak jak i wiedza, umiejętności, zrozumienie, pojmowanie, mądrość, miłość i wgląd we wszystko co Twórcze.

Billy
 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159193 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja