Reklamy na tej stronie umieszczane są przez właścicieli domeny
   
  Era Integracji
  Krotko o FIGU
 
 
1.       Jesteśmy nie dochodową, płacącą podatki organizacją założoną pod nazwą "Free Community of Interests for the Fringe and Spiritual Sciences and Ufological Studies” ze statutem zgodnym z artykułem 60 ff szwajcarskiego kodeksu cywilnego i publikujemy oficjalny, roczny raport finansowy.

2.       Nie wierzymy w jednego boga jako stworzyciela Wszechświata i wszelkiego życia w nim, ani nie wierzymy w żadnych posłańców jakiegoś boga, aniołów, świętych, czy jakichkolwiek innych wyższych istot, które ustalały by los świata i wszelkiego życia, włączając w to życie ludzkie. Ani nie należymy do żadnego wyznania religijnego.

3.       Przyjmujemy jedynie Stworzenie (Creation) jako najwyższą formę wszelkiej energii, mocy i istnienia. Jako Świadomość Uniwersalna jest istnieniem wszelkiego powszechnego istnienia i inherentnym elementem wszystko obejmującego bloku Absolutnego Absolutu.

4.       Nie modlimy się ani do Kreacji, ani do żadnych innych bytów czy rzeczy. Modlitwy są kierowane jedynie na równy poziom do ducha i Stworzenia – lecz nie w uwielbieniu. Kreacja ani nie potrzebuje by się do niej modlić, ani tego nie wymaga, niemniej inwokacje mogą być kierowane w stronę Kreacji jeśli takie jest czyjeś życzenie. Takie inwokacje nie mogą być nigdy wykonywane w oddający cześć sposób, gdyż Kreacja nie potrzebuje czczenia w sposób religijno-kultowy. Jednostka jednakże może honorować i okazywać szacunek Kreacji w formie modlitwy. Jeśli wypowiada się modlitwę nie ma to być wykonywane w uległy sposób, lecz w sposób, który wyraża szacunek czy pewność. Stosuje się to także gdy modlitwa jest kierowana do czyjegoś własnego ducha, który oczywiście jest fragmentem Kreacji. Modlitwy nigdy nie wolno wykonywać w błagalny, czy uległy sposób, lecz z pewnością i będąc wolnym od jakiejkolwiek służalczości. Należy zawsze być świadomym własnej odpowiedzialności w stosunku do siebie i w stosunku do innych, w każdym aspekcie życia.

5.       Nie twierdzimy że jesteśmy wszystkowiedzący, ani też nie jesteśmy świadomi wszelkich sekretów Kreacji i życia.  Ta ostateczna wiedza i całkowita mądrość znajduje się u samej Kreacji, względnie u jej ducha, jej praw i dyrektyw.

6.       Nie mamy mistrza, boskiej jednostki, wywyższonego istnienia, iluminata, guru, czy osoby przysłanej przez boga, którą czcimy czy wielbimy. Mamy jedynie nauczyciela, który poucza nas o elementach ducha, formach świadomości i o wszelkich sprawach życia oraz duszy, Kreacji, Absolutnego Absolutum i prawach i nakazach kreacyjnych, by wymienić kilka. Nauczyciel ten nie jest i nie będzie wywyższony ponad inne osoby, gdyż nie jest niczym więcej, ani niczym mniej od innych osób. Jako taki, jest on odpowiednio szanowany, lecz nie idolizowany czy uważany za świętego. Jest normalną osobą i całkowicie równą każdemu we wszelkich sprawach, tak jak powinno być z każdym innym człowiekiem – ni mniej ni więcej. Pokazuje to że element nauczania we wspólnocie FIGU pochodzi od osoby, która jest całkiem normalnym członkiem, jak wszyscy inni i który nie ma wyższej, czy lepszej pozycji.

7.       Nie mamy „lokalnego apostoła” czy kogokolwiek działającego jako reprezentant jakiegoś boga, świętości czy Kreacji. Każdy człowiek jest w pełni odpowiedzialny za swoje działania, czynności i życie – bez boga, świętości czy Kreacji stojących nad nim mówiących mu co jest dobre czy złe, względnie co jest słuszne czy niesłuszne, pozytywne czy negatywne.

8.       Nie wykonujemy żadnych ceremonii „świętego namaszczania” więc i dystansujemy się od błogosławieństw („Bóg tak chce”) religijno – kultowej natury.

9.       Nie wykonujemy żadnych chrztów („wyganiana demonów”).

10.   Nie odprawiamy mszy czy ceremonii eucharystycznych (które zgodnie z chrześcijańską religią mogą tylko być przyjmowane przez ludzi „namaszczonych”, czy bierzmowanych = błogosławionych).

11.   Nie mamy żadnych dogmatów i doktryn i nie żyjemy według jakichkolwiek.

12.   Nie uczymy wybawienia od grzechów, uczymy natomiast, że każda jedna istota ludzka musi żyć w swej własnej osobistej odpowiedzialności i dla odpowiedzialności za siebie oraz przestrzegać Kreatywno-naturalnych praw i dyrektyw.

13.   Odrzucamy religijno- kultowe fałszywe nauki o grzechu i rozgrzeszeniu, gdyż integralną częścią ewolucji jest to, że istoty ludzkie naprawdę popełniają błędy. Stąd każda osoba musi stale uczyć się przez całe swe życie. Uczymy się jednak na błędach i błędy muszą zostać rozpoznane i wyeliminowane, generując w ten sposób postęp. Jest zatem błędnym wierzenie, że popełniane pomyłki (grzechy) muszą zostać uśmierzone przez jakąś karę (rozgrzeszenie), czy nastąpiło by to w tym, czy jakimś innym życiu (=sąd Boga/Karmy itp.). (Przekroczenia prawa nie są prostymi pomyłkami, lecz działaniami karalnymi zgodnie z ludzkimi prawami).

14.   Nie jesteśmy ani kultową, ani religijną sektą. Nie mamy ani świadomości misjonarskiej, ani nie jesteśmy przyzwyczajeni do świadomościowej (duchowej) ograniczoności w naszych szeregach, ani nie jesteśmy usidleni przez fanatyzm.

15.   Tolerujemy wszystkie świeckie czy religijne poglądy czy systemy wierzeń – lecz nie oznacza to, że musimy się do nich dostosowywać. W FIGU nie istnieje religijne, kultowe myślenie czy system wierzeń, ani nie wykonujemy kultowych-religijnych rytuałów.

16.   Zamiast modlitw mamy medytacje, a oznacza to że modlitwy są kierowane do czyjegoś własnego ducha czy w stronę Kreacji; takie modlitwy nie są niczym innym niż medytacja.

17.   Nie sprzeciwiamy się oficjalnym agencjom i rządowi i nie odrzucamy służby w wojsku w armii obronnej.

18.   Sprzeciwiamy się jednak osobom, które zajmują potężne i podporządkowujące pozycje ponad populacją (dyktatury itp.) i dyktatorom, którym służy głód władzy i pragnienie rządów. Z tego też powodu jesteśmy przeciwni wszelkim formom religijnego, sekciarskiego, fanatycznego, dyktatorskiego, wojskowego i radykalnego rządzenia.

19.   Odrzucamy wszelki ekstremizm ideologicznej, politycznej czy religijnej natury, oraz fundamentalizm, terroryzm, anarchizm, dogmatyzm, fanatyzm i podobne czy identyczne zło.

20.   Jesteśmy przeciwni wszelkim religijnym, wojskowym i politycznym powstaniom i odrzucamy wszelkie formy agresywnych działań.

21.   Jesteśmy przeciwni rewolucjom i wojnom każdego rodzaju dopóki nie są one ściśle obronne, prowadzące do postępu i pokoju.

22.   Sprzeciwiamy się biologicznym i chemicznym wojnom i zanieczyszczeniom; wszelkim testom i używaniu bomb atomowych (nawet dla celów komercyjnych) i wszelkiemu używaniu energii nuklearnej (należy unikać elektrowni atomowych. Niestety nie może to jeszcze nastąpić z powodu szybko rosnącego zapotrzebowania ludzkości na dostawy energii i brak lepszych metod produkcji energii).

23.   Sprzeciwiamy się i prowadzimy krucjatę przeciwko jakiemukolwiek dalszemu zwiększaniu obecnej populacji.

24.   Sprzeciwiamy się i prowadzimy krucjatę przeciwko jakimkolwiek torturom i karze śmierci.

25.   Sprzeciwiamy się i prowadzimy krucjatę przeciwko ksenofobii i nienawiści rasowej.

26.   Sprzeciwiamy się i prowadzimy krucjatę przeciwko każdemu rodzajowi dyskryminacji i naruszeń wobec kobiet.

27.   Sprzeciwiamy się i prowadzimy krucjatę przeciwko jakiemukolwiek złemu traktowaniu i nadużyciom wobec dzieci.

28.   Sprzeciwiamy się i prowadzimy krucjatę przeciwko jakiemukolwiek okrucieństwu wobec zwierząt i trzymaniu jakichkolwiek zwierząt w ludzkich domach mieszkalnych.

29.   Sprzeciwiamy się i prowadzimy krucjatę przeciwko niszczeniu natury, niepotrzebnemu wycinaniu lasów i zanieczyszczaniu i niszczeniu wód.

30.   Odrzucamy i walczymy przeciwko jakiemukolwiek handlowi ludzi-niewolników, niewolnictwu, uciskowi i dominacji.

31.   Pogardzamy wykorzystywaniem władzy nad innymi, gdyż każda jedna istota ludzka ma nieodłączne prawo do bycia wolną, które nie może być ograniczone władzą innych. Także odrzucamy następujące zasady: Władza poprzez pieniądz, władza poprzez religię, władza poprzez politykę, czy władza poprzez siły wojskowe.

32.   Sprzeciwiamy się wszelkim rodzajom niedorzecznego używania siły; stąd sprzeciwiamy się używaniu siły w imię jakiegoś boga, świętego, sekty religijnej, oraz reżimowi poprzez inne siły czy religię.

33.   Sprzeciwiamy się błogosławieniu i uświęcaniu broni, wojen i rewolucji oraz wszelkim agresywnym czy śmiertelnym działaniom w imię religii, sekt religijnych, bogów, świętych, czy żądnych władzy itp.

34.   Jesteśmy za całkowitą wewnętrzną i zewnętrzną wolnością ludzi, wolnością która nie może być ograniczana czy tłumiona, nawet przez regulacje rządowe i prawa, czy przez szkoły, instytuty, religie, sekty religijne, grupy specjalnych interesów każdego typu, wojsko czy wszelkiego rodzaju cywilnych dyktatorów.

35.   Wiemy i jesteśmy przekonani, że Ziemia nie jest jedynym z miejsc zapłodnionych i obdarzonych życiem w całym wszechświecie – ludzkie i inne życie istnieje na nie-ziemskich światach i poza naszym systemem słonecznym.

36.   Nie jesteśmy skłonni do misjonarstwa za sprawy za którymi się opowiadamy w jakiejkolwiek formie; jednakże przedstawiamy nasze nauki, opinie i poglądy innym jeśli przychodzą zapytać i stawiają pytania z własnej inicjatywy.

37.  Surowo sprzeciwiamy się nadużywaniu legalnych czy nielegalnych narkotyków i alkoholu.

38.   Naszą zasadą nie jest „Żyj i pozwól żyć”, lecz raczej „Żyj i pomóż innym w życiu”.

39.   Nie jesteśmy politycznie aktywni w jakiejkolwiek formie w ramach FIGU.

40.   Jesteśmy przeciwni wszelkim sekciarskim działaniom religijnej czy świeckiej, fanatycznej czy uciskającej natury i tym które są niszczące dla psychiki, ciała czy całego człowieka.

41.   Nasze nauki i poglądy ukierunkowane są na reinkarnację/ odrodzenie, w sensie ewolucji w materialnym życiu, nim istnienie stanie się czystym duchem i ostatecznie zjednoczy się z samą Kreacją.

42.   Dążymy do wiedzy, miłości, harmonii, mądrości i ewolucji, lecz nie do władzy, pieniędzy i dobrobytu.

43.   Dostarczamy życiowej psychologicznej pomocy i w ramach „Aktywnego Przymierza” wspomagamy także zaopatrzeniem potrzebujących. (Wszelkie datki na "Aktywne Przymierze" używane są wyłącznie w celu pokrycia wydatków na pomoc dla innych i na wysyłkę i zapakowanie przedmiotów - zatem nie wyprowadzamy żadnych pieniędzy na koszty ogólne, wypłaty czy koszty administracyjne. Wszelkie prace w biurach FIGU wykonywane są nieodpłatnie przez wszystkich członków).

44.   Cały dobytek wspólnoty FIGU (własność, materiały i finanse) należy do wszystkich członków we wspólnocie FIGU. Nie należy zatem do pewnych osób.

45.   Popieramy postęp we wszelkich naukowych dziedzinach i gałęziach tak długo jak gwarantowany jest ich etyczny i pozytywno – ewolucyjny format.

46.   Wszelka działalność FIGU jest opłacana przez dobrowolne dotacje w formie miesięcznych i rocznych składek, których suma jest determinowana przez członków i poprzez dobrowolne składki współpracowników z wewnętrznego i zewnętrznego koła przyjaciół.

47.   Wspólnota FIGU publikuje i prowadzi sprzedaż detaliczną ogromnych ilości pisemnych materiałów w swym własnym sklepie z drukami (Wydawnictwo Wassermann) i przez zewnętrznych wydawców.

48.   Żyjemy w przekonaniu, że samo zbalansowane odżywianie (warzywa, owoce, jagody, zboże, mięso, inne produkty zwierzęce itp.) gwarantuje zdrowy sposób życia i rozwój (fizyczny, psychiczny i świadomościowy).

49.   Członkowie FIGU z poświęceniem i ochotniczo wykonują swe zadania we wspólnocie FIGU. Są świadomi Kreacyjno-naturalnych praw i nakazów, oraz ponoszenia odpowiedzialności za siebie i  własne dobro i spełnienie własnego rozwoju, oraz rozwoju rodzaju ludzkiego i wszelkiego życia.

50.   W pełni stoimy za ideą, że ludziom dane jest życie, by przeżyli je w pełni w sposób ewolucyjny w ramach odpowiedzialności za samych siebie i w ramach wszelkich innych ludzkich zobowiązań. Nikt nie jest upoważniony do obejścia wyżej wspomnianych obowiązków – ani przez wzdraganie się przed odpowiedzialnością, ani przez morderstwo, samobójstwo czy odmowę spełniania obowiązków nałożonych przez życie.

 
  Łącznie stronę odwiedziło już 159196 odwiedzających  
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja